ເອກະສານ

ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ

ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນເປັນຂະແໜງໜື່ງທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ເປັນເສນາທິການໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ພັດທະນາ; ຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນ, ສ້າງແຜນງານ, ແຜນໂຄງການພັດທະນາຊົນນນະບົດ, ສັງລວມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ປະເມີນຜົນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກາພັດທະນາ ຂັ້ນຄອບຄົວ, ບ້ານ, ບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ, ເມືອງທຸກຍາກ ແລະ ເມືອງເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານທົ່ວແຂວງ ແຕ່ໃນນັ້ນ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸ່ມໃສ່ 2 ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, 4 ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງທ້ອງຖິ່ນ, 27 ບ້ານໃຫຍ່ສ້າງເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ ແລະ 11 ຈຸດຈັດສັນພູມລຳເນົາຄົງທີ່ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກິນຖາວອນ.

ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດ 17 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ ໃນນັ້ນ, ລັດຖະກອນສົມບູນ 15 ທ່ານ, ຍິງ 4 ານ, ອາສາສະມັກ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.