11 ຈຸດຈັດສານພູມລຳເນົາໂຄງທີ່

  1. ສະພາບລວມຂອງຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ

ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ປະກອບມີພະນັກງານທັງໝົດ 17 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ ໃນນັ້ນ, ລັດຖະກອນສົມບູນ 15 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ, ອາສາສະມັກ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ. ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ໃນເມື່ອກອ່ນເປັນຫ້ອງການໜື່ງທີ່ມີພາລະບົດບາດທຽບເທົ່າບັນດາພະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ຊຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະບັບເລກທີ 188/ຈຂ-ຫຼບ ລົງວັນທີ 5 / 3 / 2008  ເປັນຫ້ອງການໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດຕາມແນວທາງຂອງພັກວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ,  ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາເລກທີ 03/ ກມສພ ວ່າດ້ວຍການສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກດໍາລັດເລກທີ 20/ນຍ ລົງວັນທີ 19 / 1 / 2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ດໍາລັດເລກທີ່ 20/ນຍ  ເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງກໍ່ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 343/ຈຂ.ຫຼບ ລົງວັນທີ 30 ມີຖຸນາ(6) 2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຫ້ອງການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ